„Opieka Wytchnieniowa- 2023”

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Solcu nad Wisłą w 2023 roku realizuje Program
Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023.


Wyżej wymieniony Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.
Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 otrzymano dofinansowanie w kwocie:
Wartość dofinansowania – 50 597,40 zł
Całkowita wartość zadania – 50 597,40 zł

Program opieka wytchnieniowa – edycja 2023 realizowany jest jako pobyt  całodobowy
w placówce wybranej przez wnioskodawcę.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po wcześniejszym zdiagnozowaniu środowiska i zapotrzebowaniu na tę formę wsparcia złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej – poprzez możliwość pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę na okres 14 dni. W ramach pobytu całodobowego usługą objętych zostanie – 6 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi. Łącznie z osobami
z niepełnosprawnością powyższą formą wsparcia objętych zostanie  12 uczestników Programu.

Szczegółowe informacje o programie pod nr telefonu  M-GOPS :

721 836 698 ; 663 484 356