CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

https://cuwsolec.bip.gov.pl/

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XXIX/145/2016 utworzona została samorządowa jednostka organizacyjna Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1, w miejsce zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2016 r. Inspektoratu Oświaty Samorządowej.

Zadaniem nowej jednostki jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Jednostkami obsługiwanymi są:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach,
  3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą,
  4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą,
  5. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą,
  6. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą ” w likwidacji”.

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Pod działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.