Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

Data publikacji strony internetowej: 11.03.2021r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.12.2022 r .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne,
  • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej gmina@solec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W jednostce jest możliwość skorzystania z biegłego tłumacza języka migowego po uprzednim wcześniejszym 2-3 dniowym uprzedzeniu koordynatora dostępności. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą zamieszczona jest tablica z rozkładem pomieszczeń Urzędu. W razie potrzeby, na parterze budynku może być uruchomiony punkt obsługi interesanta.

Koordynatorem dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą jest Pan Marcin Teske

tel.530 544 426, e-mail: m.teske@solec.pl