OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą realizuje zadania  w ramach Modułu I „Korpusu Wsparcia Seniorów” w formie usług sąsiedzkich i Modułu II „Korpusu Wsparcia Seniorów”  poprzez usługę wsparcia
w postaci  zakupu opasek bezpieczeństwa  wraz systemem obsługi.

Usługi sąsiedzkie to świadczenie pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone przez wskazane osoby mieszkające
w najbliższej okolicy. Osoby sprawujące usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Liczba środowisk do wsparcia w 2024r.:
–  w ramach pomocy sąsiedzkiej   5 osób/rodzin, – opaska z teleopieką 25 osób

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” Moduł II  jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach programu będzie można skorzystać ze świadczenia w formie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa,
o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa, opartego na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki.

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi,
z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy –
w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności
od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach lub członkowie ich rodzin proszeni
są o kontakt z MGOPS w Solcu nad Wisłą do dnia 15 czerwca 2024 r. oraz pod numerem telefonu: 783 630 476; 721 836 698.