„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, to ogólnopolska kampania
edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej związana z
zagrożeniami sezonu grzewczego.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska
kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2023-2024 – 1 października 2023 – 31 marca 2024

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej
dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie
odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym
„cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani
zapachu.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego
spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest
lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

* bezwonny,
* bezbarwny,
* pozbawiony smaku.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez
ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE
poczujesz!

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca
w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym
narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest
niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich
wadliwe działanie może wynikać z:

* nieszczelności,
* braku konserwacji, w tym czyszczenia,
* wad konstrukcyjnych,
* niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów

szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych
okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j.),
w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów
dymowych i spalinowych:

* cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem,

drewnem),
* dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
* co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych.
* co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów
wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) zobowiązuje właścicieli i zarządców
bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

* Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy

techniczne przewodów kominowych.
* Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją
producenta.
* Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
* Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
* W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania
wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w
stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność,
senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być
sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się
znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*