Wyłożenie do wglądu listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2023 roku.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) i § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – 730 – 1600 wtorek – czwartek – 730 – 1530, piątek – 730 – 1500 zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone           w spisie wyborców.