1.Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

2.Wniosek o dofinansowanie na odbiór i utylizację wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest

3.Wniosek o podział geodezyjny nieruchomości

4.Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy

5.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

6.Wniosek o uzgodnienie odległości ogrodzenia od drogi

7.Wniosek o wszczęcie postanowienia w spr podziału nieruchomości

8.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

10.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prace w gospodarstwie rolnym

11.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej

12.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

13.Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu

14.Wniosek o zajecie pasa- umieszczenie urządzenia

15.Wniosek zajęcia pasa dróg wewnętrznych