Debata publiczna raport o stanie gminy

Drodzy Mieszkańcy,
Przygotowanie raportu o stanie gminy to wymóg wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Dokument przedstawiany jest Radzie Miejskiej do końca maja.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40) rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, czyli osoby, których aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Nie jest przy tym konieczne, by osoba, która chce zabrać głos w debacie, była zameldowana na terenie Gminy, musi natomiast być mieszkańcem Gminy.
Mieszkaniec Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.
Zgłoszenia składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia poprzedzającego obrady sesji Rady Miejskiej, na której będzie zaprezentowany Raport o Stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Jadwiga Kandyba

Obrady sesji Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą, na których odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy zaplanowane są na 28 czerwca 2024 r.