Ogłoszenie o terminie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą  przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2024

w terminie do 31 maja 2024 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2024.

Jeśli przedsiębiorca nie dokona opłaty do 31 maja 2024 r. to może zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni – tzn. do dnia 30 czerwca 2024 r. Wtedy opłata zostanie powiększona o kwotę w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń.

Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.
Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

nr konta : Bank Spółdzielczy w Lipsku  67 9135 0008 0000 1179 2000 0030

z adnotacją-opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu podając adres punktu sprzedaży

Wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie można otrzymać pod nr telefonu 695 918 933