1. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
 2. Wniosek o podział geodezyjny nieruchomości
 3. Wniosek o podział nieruchomości
 4. Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy
 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
 6. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 7. Wniosek o uzgodnienie odległości ogrodzenia od drogi gminnej, miejsca publicznego
 8. Wniosek o wszczęcie postanowienia w sprawie podziału nieruchomości
 9. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 14. Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 15. Wniosek o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego
 16. Wniosek o oszacowanie szkód  2021r.
 17. Instrukcja do wniosku.
 18. ZGŁOSZENIE uprawy maku /konopi włóknistych
 19. Ankieta inwentaryzacyjna źródeł ciepła