Odpady komunalne

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2016r.
 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W 2017 ROKU
 3. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

 4. Zbliża się termin płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami

 5. Informacja o płatnośćiach za odpady Komunalne w 2017r

 6. INFORMACJA O NOWYM WZORZE DEKLARACJI
 7. Instrukcja wypełniania deklaracji
 8. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości jednorodzinne ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
 9. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości wielolokalowe ( obowiązująca od 14.07.2016 r. )
 10. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą

 11. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 12. WYKAZ PUNKTÓW ZBIÓRKI INNYCH ODPADÓW

 13. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 14. Harmonogram odbierania odpadów na 2016r.

 15. JAK SEGREGOWAĆ ODPADY OD 2016ROKU-ULOTKA
 16. Harmonogram zebrań wiejskich - nowy system odbioru surowców wtórnych
 17. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ TERMINY PŁATNOŚCI,STAWKI OPŁAT.
 18.  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
 19.  INFORMACJA w związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów
 20.  INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 21.  Zbliża się termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015r .
 22. Streszczenie Raportu " Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu"
 23. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA 2015 ROK
 24. INFORMACJA - PSZOK
 25. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ,,PSZOK” W SOLCU NAD WISŁĄ

 26. Zbliża się termin płatności II raty 2016 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON Z TERENU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

 28. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2015 rok

 29. Urząd Gminy Solec nad Wisłą  informuje, że w grudniu 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na rok 2015. Odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Solec nad Wisłą będzie firma: REMONDIS. Nie uległa zmianie wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych i będzie wynosić tak jak dotychczas 6,5 zł z odpady segregowane oraz 14,00 zł za odpady nie segregowane. Zwiększona została natomiast częstotliwość odbioru odpadów segregowanych(worki), które to będą odbierane co 4-tyg w tych samych dniach co odpady zmieszane (kontenery). Firma REMONDIS zadeklarowała również możliwość wystawienia w każdym z 21 sołectw gminy pojemników na szkło które usprawnią segregację odpadów. Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów. System i terminy pobierania opłat przedstawimy w późniejszym terminie.
  harmonogram odpady.pdf
 30. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych  oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016 z miejsc trudno dostępnych  harmonogram.PDF

 31. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2016 harmonogram.PDF

 32. I N F O R M A C J A dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą dotycząca gospodarki odpadami 2013r .
  informacia odpady.doc
 33. D E K L A R A C J A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 34. D E K L A R A C J A 1 obowiązująca do 13,07.2016.pdf
 35. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU ZA 2014 ROK
 36. informacja recykling 2014.pdf
 37. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2014 r.
 38. Analiza stanu gospodarki.doc
 39. Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się.
  Zmiana od dnia 01 lutego 2014r..doc
 40. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014 z miejsc trudnodostępnych
  2 Harmonogram odbioru 2014.doc
 41. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2014r .
  1 HARMONOGRAM 2014.doc
 42. Informacja na Temat Obowiązków Właścicieli Nieruchomości w Sprawie Odpadów Komunalnych 2014r .
  informacia a.pdf
 43. Harmonogram wywozu śmieci Gmina Solec nad Wisłą 2013r .
  harmonogram.pdf
 44. informacja o zmianie konta bankowego
  konto.pdf
 45. INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
  INFORMACJA GOSPODARKA ODPADAMI 2014.pdf
 46. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec nad Wisłą za 2013 r.\
  1. Analiza stanu gospodarki.doc

43.

1.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2017 z miejsc trudno dostępnych

2.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Solec nad Wisłą na rok 2017

Informacja

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solec nad Wisłą jest firma REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16, 02 – 961 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski.
          W Gminie Solec nad Wisłą poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 7,13% za 2013 rok. Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 29,86% za 2013 rok.
          W 2013 r. osiągnięto wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (100%).

 Zbliża się termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności III raty upływa
w dniu 31 lipca 2016 roku i obejmuje miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2016  roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).