Dla interesanta

Druki i wnioski do pobrania

Informacja Publiczna

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  1. Wyszukiwarka kodów PKD 2007
  2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
  3. Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
  4. Formularz CEIDG-1 bez załączników
  5. Załącznik CEIDG-MW
  6. Załącznik CEIDG-RD
  7. Załącznik CEIDG-RB
  8. Załącznik CEIDG-SC
  9. Załącznik CEIDG-POPR
  10. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych
  11. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   w  2015 roku   w punkcie sprzedaży   napojów alkoholowych  położonym  w
  12. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w  2017 roku  

    

WYMIAR PODATKÓW

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2016r.
 2. Zestawienie faktur VAT do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
 3. Podanie o wydanie zaświdaczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach
 4. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 5. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 6. Formularz o pomocy de minimis dla rolników
  1. Deklaracja na podatek leśny 2016
  2. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2016
  3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2016
  4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM 2016
  5. Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016
  6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2016
  7. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2016    
  8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2016
  9. Deklaracja na podatek rolny 2016
  10. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2016
  11. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2016
  12. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM 2016
 7. URZĄD STANU CYWILNEGO


  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  2. Zgłoszenie pobytu stałego.
  3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  4. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  5. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

  6. Zgłoszenie pobytu czasowego
  7. ZGŁOSZENIE ZGONU
  8. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
  9.  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej-.
  10. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu  poza granice Rzeczypospolitej.
  11. Zgłoszenie do nadania MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

  Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

  Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Na stronie dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.  OBYWATEL.GOV.PL

  REFERAT  OCHRONY ŚRODOWISKA

  1. Wniosek na usunięcie drzew, krzewów  os. prawne, os. fiz. prow. dział. gosp.
  2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
  3. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości jednorodzinne ( obowiązująca od 14.07.2016 r.)
  4. Deklaracja o wys. opłaty za odpady - nieruchomości wielkolokalowe ( obowiązująca od 14.07.2016 r. )
  5.   WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów             niebezpiecznych zawierających  azbest z terenu gminy Solec nad Wisłą
  6. Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych 2017
  7. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRACĘ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

  8. Zaświadczenie o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  9.  Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
  10. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci

 

         REFERAT  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ I LOKALOWEJ

 1. Podział nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości, działek, pól, łąk itp. na planie zagospodarowania przestrzennego gminy
 3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4.   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 5. Wniosek o  wydanie decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

 6. Mapa- Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część 1a 
 7. Mapa-Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Solec nad Wisłą 1994-2009 część 1b
 8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia lub obiektu w pasie drogi gminnej  

 10. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  związanych z umieszczeniem w pasie drogowym   urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

          Centrum Usług Wspólnych

                 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA