Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
   Uwaga!
   O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Solec nad Wisłą, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
   Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
   Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
   Tryb nauki
   Wysokość dofinansowania
   W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
   8 081 zł
   Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)
   254 zł
   Waloryzacja dofinansowania
   Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
   Termin składania dokumentów
   Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
   Wymagane dokumenty
   Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
   Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę.
   Forma przyznania dofinansowania
   Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
   Termin realizacji sprawy
   Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
   Tryb odwoławczy
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   Miejsce załatwienia sprawy
   Centrum Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą
   ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą
  • nr tel. 783 597 337

PLIKI DO POBRANIA

załącznik 1 – zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowę o pracę

załącznik 2 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

załącznik 3 – Formularz informacji – pomoc de minimis

załącznik 4 – Oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis