Debata Raport o stanie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

_IMG_""

Udział Mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą za 2021 rok.

  1. Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest
    w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta
    i Gminy Solec nad Wisłą, czyli osoby, których aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Nie jest przy tym konieczne, by osoba, która chce zabrać głos w debacie, była zameldowana na terenie Gminy, musi natomiast być mieszkańcem Gminy.
  3. Mieszkaniec Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.
  4. Zgłoszenia składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą
    w godzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia poprzedzającego obrady sesji Rady Miejskiej, na której będzie zaprezentowany Raport o Stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

DO POBRANIA – Raport o stanie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

DO POBRANIA – Zgłoszenie o udziale w debacie nad raportem o stanie gminy