Miasto i Gmina Solec nad Wisłą od stycznia 2022r. realizuje wsparcie w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym .

_IMG_""

Dodatek osłonowy jest wsparciem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają

* 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym

*  albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za rok 2020.

Osoby utrzymujące się w 2020r.  wyłącznie z pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę rozliczające się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych zwolnione są z obowiązku dostarczania dokumentacji dotyczącej dochodów za 2020r.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 400 lub 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 lub 750 zł* 
  • gospodarstwo 4-5 osobowe –  850 zł lub 1062,50 zł* 
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe –  1150 zł lub 1437,50 zł* 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – (ankieta składana do Urzędu Miasta i Gminy), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.  Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

* elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami o dochodach;
* tradycyjnie (papierowo): do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą wraz z kompletem dokumentów o posiadanych dochodach za rok 2020

* za pośrednictwem Poczty Polskiej;
* osobiście w siedzibie ośrodka;

Termin składania wniosków: 

*w styczniu 2022 r. – z wypłatą w  dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022r.
 i do 31 października 2022 r.

* od  1 lutego do 31 października- z jednorazową  wypłatą dodatku niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Mazowieckiego. 

Wnioski składane po 31 październiku 2022r nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacji udzielają pracownicy M-GOPS

Tel. 783 630 476; 783 623 915