Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW – 2021r.

_IMG_""

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą zakończyła realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i  Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku ”, na które otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 29 500,00 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł  29 500,00 zł. Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie od 03.08.2021r. do 30.09.2021r.

            Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało, pakowanie odbiór wraz załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transporcie w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości 100,000 Mg. Zadanie było realizowane na 49  nieruchomościach.