Informacja dla producentów rolnych dotycząca zgłoszenia uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na rok 2022

_IMG_""

Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął pracę nad uchwałą w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 47 ust. 1 ww. Ustawy, zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujecie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego na rok, którego dotyczy uprawa.

W związku z powyższym, informujemy, iż w terminie do 15 września 2021 r. przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na    2022 r.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy/miasta. W zgłoszeniu należy ująć:

– dane  zgłaszającego  jako  producenta czy prowadzącego skup maku/konopi włóknistych,

– wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),

– cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone art. 45 Ustawy,

– lokalizacja upraw –  ze wskazaniem gminy na terenie której planowana jest uprawa,

– powierzchnia uprawy w ha.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wisłą

DO POBRANIA ZGŁOSZENNIE uprawy maku /konopi włóknistych

Osoba do kontaktu: Monika Wasila tel. 693 990 841