Centralna ewidencja emisyjności budynków – nowe obowiązki właścicieli, zarządców obiektu

_IMG_""

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.z
Dla istniejących budynków właściciele albo ich zarządcy mają na to 12 miesięcy, dla nowo powstałych termin ten skraca się radykalnie do 14 dni, licząc od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej (czyli przez internet), w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte również takie budynki jak małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1MW.

Deklaracje będzie zawierała takie informacje jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy; adres e-mail.
Złożenie deklaracji do CEEB będzie obowiązkowe.

Dane do CEEB mają pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców, ale także z innych rejestrów oraz z kontroli i interwencji tj. kontrole kominiarskie (np. kontrole palenisk), kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, gospodarowania odpadami, ściekami.
Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB do Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca br., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) jest zagrożone karą grzywny.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej  w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Ulotka Informacyjna